Üldised garantiitingimused

Garantiiperiood kehtib saatelehele märgitud üleandmise hetkest. Garantiiaja pikkus ja hooldusaja kestus on määratud maaletooja või tootja poolt.

Õigus tootjagarantiile kaotab kehtivuse, kui:

• ostjal pole esitada saatelehte
• esitatud andmed ei vasta tegelikult saadetud kaubale
• tootel on füüsiline kahjustus, mis on tekkinud või tekitatud kliendi süül või ettevaatamatuse ja hooletuse tõttu
• toote garantiiaeg on läbi
• toode varustatakse või kasutatakse koos osade, komponentide või välisseadmetega, mis ei ole tootja poolt selleks konkreetseks rakenduseks lubatud

Garantii ei laiene:

• kuluva iseloomuga osadele ja pakendile
• seadmete füüsiliste vigastuste korral, mis on tekkinud tahtmatul või tahtlikul viisil

Ostja on kohustatud tutvuma toote kasutusjuhendiga ja jälgima kasutusjuhendis toodud nõudeid ning nende täitmist. Kasutusreeglite mittejärgimisest tekkinud toote kahjustamisele ei laiene tootja poolt pakutav garantii.

Juhul, kui tekib kahtlus toote defekti garantii alla kuulumisest, jääb lõplik otsustusõigus toote tootjale.